Åpenhetsloven

Sist oppdatert 28.06.2023

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, har som mål å fremme respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskaper.

Åpenhetsloven krever at selskaper som omfattes av loven, innfører en systematisk og omfattende tilnærming for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas på alle nivåer av virksomheten deres. For å overholde loven må selskaper identifisere områder i verdikjeden der de har eller kan ha en negativ innvirkning på menneskers og arbeidstakeres rettigheter.

Om Ydra

Ydra ble dannet da Hatteland kjøpte opp to pumpeselskaper på Haugalandet; Vestjet og Mapex, og slo dem sammen. Ydra har derfor levertpumper og pumpesystemer til havrommet i over 40 år. Ydra holder nå til i Aksdal med salgskontor i både Bergen og Stavanger. I Aksdal produseres våre pumper fra A til Å.

I tråd med Hatteland Gruppens overordnede praksis er Ydra dedikert til å fremme menneskerettigheter og opprettholde ordentlige arbeidsforhold gjennom hele sin virksomhet og verdikjede.

Rammeverk for etterlevelse

I Ydra jobber vi aktivt med alle aspektene i bærekraft gjennom vår bærekraftsfilosofiI Built to Last. Vi har derfor etablert et tverfarlig bærekraftsteam som jobber med våre bærekraftsmål, tiltak og forslag til 2forbedringer. Vi i Ydra er alle engasjert i å ta vare på planeten og hverandre.Alle i Ydra bidrar til å fremme en bærekraftig fremtid gjennom gode innspill, dialog og forslag til forbedringer. Vi bruker også vår posisjon i markedet til å skape god dialog rundt bærekraft med våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere.

Våre nåværende prosedyrer i Ydra sikrer at vi har ordentlige arbeidsforhold og beskytter menneskerettighetene. I samsvar med åpenhetsloven har vi også implementert ekstra prosedyrer for å sikre vår etterlevelse og aktivt strebe etter kontinuerlig forbedring ihht til loven.

Vi er opptatt av å hele tiden se forbedringer i vårt bærekraftsarbeid og vi vil jevnlig gjennomgå og oppdatere våre prosedyrer i tråd med nye beste praksiser og reguleringsutviklinger. Ved å implementere disse tiltakene ønsker vi å fremme gjennomsiktighet, ansvarlighet og etisk atferd i vårt selskap og i vår verdikjede.

Etiske retningslinjer og retningslinjer for atferd

Ydra har en etablert Etiske retningslinjer og retningslinjer for atferd som veileder adferd og handlinger for alle ansatte. Disse retningslinjene etablerer standarder for integritet, profesjonalitet og etisk atferd som forventes av hver enkelt ansatt i organisasjonen vår. Vi sørger for at våre ansatte etterlever dem i alle aspekter av sitt arbeid.

Retningslinjer for adferd og etikk for leverandører og forretningspartnere

Som en del av vårt engasjement for å fremme ansvarlig arbeidspraksiser, har vi vedtatt Hatteland Gruppens Retningslinjer for adferd og etikk for leverandører og forretningspartnere. Disse retningslinjene fastsetter de etiske forventningene og standardene vi krever fra våre leverandører og 3forretningspartnere. Vi kommuniserer disse retningslinjene og samarbeider aktivt med partnerne våre for å sikre etterlevelse av dem.

Retningslinje for bærekraftige innkjøp

Vi har etablert en Retningslinje for bærekraftig innkjøp for å veilede våre innkjøpsprosesser. Denne retningslinjen legger frem vårt engasjement for åta hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske faktorer ved valg av leverandører og beslutninger om innkjøp. Vi har som mål å samarbeide med leverandører som deler vårt engasjement for bærekraft og ansvarlige forretningspraksiser gjennom hele verdikjeden.

Retningslinjer for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Å respektere og fremme menneskerettigheter og sikre ordentligearbeidsforhold er fundamentalt for vår virksomhet. Vi har implementert enRetningslinjer for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, somgjenspeiler vårt engasjement for å opprettholde internasjonalt anerkjentearbeidsstandarder og fremme rettferdig behandling, mangfold oginkludering i vår arbeidsstyrke og verdikjede.

Prosedyre for etterlevelse av Åpenhetsloven

For å sikre etterlevelse av Åpenhetsloven har vi etablert en dedikert Prosedyre for etterlevelse av Åpenhetsloven. Denne prosedyren beskriver trinnene vi tar for å identifisere, forebygge og håndtere eventuelle potensielle risikoer knyttet til åpenhet og etiske praksiser som fastsatt av Åpenhetsloven. Vi gjennomgår og oppdaterer jevnlig denne prosedyren for å være i samsvar med reguleringskravene.

Prosedyre for vurdering av aktsomhet

Vi har en etablert Prosedyre for vurdering av aktsomet som vi benytter i å evaluere potensielle leverandører og forretningspartnere. Denne prosessen inkluderer en vurdering av deres åpenhet, etisk atferd, bærekraftspraksis og overholdelse av menneskerettighetsstandarder. Ved å gjennomføre disse vurderingene ønsker vi å velge leverandører som deler vårt engasjement for bærekraft og ansvarlige forretningspraksiser gjennom hele verdikjeden.

Aktsomhetsvurderinger

I våre systemer har vi etablerte rutiner for å identifisere og «manage»risikoer for vårt selskap. Vi i Ydra har kartlagt vår verdikjede for å identifisere aktiviteter, geografiske områder eller bransjer som utgjør høyere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vår tilnærming er basert på OECD retningslinjer for vurdering av aktsomhet i ansvarlig forretningspraksis.

Når det gjelder potensiell negativ innvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen er knyttet til anskaffelser fra geografiske områder som Kina, anskaffelser fra bransjer som, elektronikk, IT-utstyr, arbeidstøy og arbeidshansker, stål og merch. For å komme frem til disse risikoområdene har vi brukt tilgjengelige ressurser som har påviste tilfeller av brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold innenfor kategorien.For å minimere enhver negativ innvirkning, søker vi bærekraftige løsninger så langt det er mulig. Vi overvåker også nøye våre partnere og leverandører og krever dokumentasjon på et felles engasjement for å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I tilfeller der vi er usikre på hvilken innvirkning våre partnere og leverandører kan ha på verden, krever vi en grundig forklaring og 5 støttedokumentasjon. Dersom den mottatte dokumentasjonen ikke tilfredsstiller beskyttelsen av grunnleggende menneskerettigheter og ordentlige arbeidsforhold, kan dette få konsekvenser for det kontraktsmessige forholdet med oss. I normale tilfeller vil vi søke å påvirke leverandøren for å minimere risiko og rette opp eventuelle brudd som er begått.

Varslingskanaler

Vi oppfordrer ansatte, samarbeidspartnere og leverandører til å ta kontakt med eventuelle spørsmål eller problemer knyttet til aktsomhetsvurdering. Vi har en felles epost til vårt bærekraftsteam, slik at alle som er involvert i våre aktiviteter har muligheten til å ta opp bekymringer og søke avklaringer. Vi som jobber i dette teamet vil håndtere slike henvendelser og kunne tilby nødvendig dokumentasjon.

Vi forventer at våre samarbeidspartnere, leverandører og kunder viser et engasjement for å respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ta kontakt med oss

builttolast@ydra.no